Általános szerződési feltételek

az ogre&co Szolgáltatások igénybevételére, valamint az ogre&co járművek bérletére

1. Általános rendelkezések 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az ogre&co Szolgáltatások felhasználásának feltételeit, valamint a bérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket és feltételeket határozzák meg a Magyarországon hatályban lévő törvényeknek megfelelően. 

1.2. A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő. Jelen ÁSZF valamennyi, a Felhasználó és az ogreco Kft. között létrejövő, ogre&co Szolgáltatások igénybevételére, valamint a járművek bérletével kapcsolatos szerződésnek az elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF Felhasználó általi betartása és elfogadása az ogre&co Rendszer és a Járművek használatának alapvető feltétele, amely az ogre&co Szolgáltatás igénybevételével kerül a Felhasználó által elfogadásra. 

1.3. Az ogre&co Szolgáltatásokat az ogreco Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre út 19., Fővárosi Törvényszéken 01 09 334166 számon bejegyzett társaság, magyar adószáma: 26596679-2-41, statisztikai számjele: 26596679-7739-113-01.) teljesíti (a továbbiakban: ogreco Kft.). 


2. Fogalom-meghatározások 

2.1. Szerződés – a Felhasználó és az ogreco Kft. között az ogre&co Szolgáltatás az ÁSZF, valamint a Felhasználó mobil eszközére telepített mobilalkalmazás révén a Jármű eseti bérletére irányuló jogviszony tekintetében létrejött szerződés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés a jelen ÁSZF rendelkezéseit magában foglaló tartalommal a Felhasználó ogre&co Rendszerben történő regisztrációjakor automatikusan megkötésre kerül, feltéve, hogy a Felhasználó kijelenti annak elfogadását. Az ÁSZF elfogadásának hiányában a Felhasználó és az ogreco Kft. között szerződéses jogviszony nem jöhet létre. 

2.2. Felhasználó – az ogre&co Rendszer természetes, jogi személy és személyes joga szerinti jogképes szervezet felhasználója, aki/amely elfogadta az ÁSZF-t és végrehajtotta a regisztrációt, továbbá a Jármű bérlésére vonatkozóan szerződéses jogviszonyt létesített. 

2.3 ogre&co Szolgáltatás – a Felhasználó által saját mobil eszközén az ogre&co Rendszer használatával – az ogreco Kft.-től – a Jármű bérlését lehetővé tevő szolgáltatás. 

2.4. ogre&co Rendszer – Járművek bérlését, valamint ehhez kapcsolódóan fizetést és számlázást lehetővé tevő szoftver. 

2.5. Mobil Alkalmazás – Android és iOS operációs rendszerekkel működő mobil eszközökön elérhető alkalmazás, amely lehetőséget, illetve hozzáférést biztosít a Járművek bérléséhez. 

2.6. Jármű és alkatrészei 

Jármű: kizárólagosan az ogreco Kft. részére gyártott, egyedi azonosítószámmal ellátott kétkerekű segédmotoros kerékpár. 

Jármű alkatrészei: bukósisak, bukósisak tárolására szolgáló doboz és annak tartó konzolja, első- és hátsó lámpák, prizmák, LECD kijelző, sárvédők, fékkarok, kormány, támasz, zárak, visszapillantók, ülés, gázkar, telefontartó, akkumulátor, agymotor, motorvezérlő, első és hátsó felnik, első és hátsó abroncsok. 

2.7. Bérleti Időszak – a Jármű ÁSZF-ben meghatározott szabályszerű bérlésének időtartama, amely addig tart, amíg azt a Felhasználó az ogreco Kft. részére vissza nem szolgáltatta, és ennek ténye a Mobil Alkalmazásban a Felhasználó részére visszaigazolásra nem került. 

2.8. Szolgáltatási Terület – Budapest közigazgatási területe, amelynek határain belül a járművet bérelni, és használni lehet azzal, hogy a jármű szabályszerű visszaadására az ogre&co Szolgáltatás igénybevétele idején a Mobil Alkalmazásban elérhető földrajzi területen kerülhet sor. 

2.9. Bérleti Díj – a Bérleti Időszak alatt a www.ogreco.com weboldalon meghatározott mindenkori egységár figyelembe vételével kerül meghatározásra. A Bérleti Díj elszámolására használati perc alapon kerül sor. 

2.10. Várakozási Időszak: a bérleti időszak alatt a járművel szabályszerű helyen és ideig történő várakozás ideje, amely a járművel való megállástól és a motor leállításától a jármű használatának továbbfolytatásáig tart. Ezen időszak alatt a bérleti díj helyett a várakozási díj kerül az ogreco Kft. által a Felhasználónak felszámolásra. 

2.11. Várakozási Díj: a bérleti időszak alatt a járművel való szabályszerű várakozás idejére fizetendő – a www.ogreco.com weboldalon meghatározott mindenkori – díj. 

2.12. Minimális egyenleg: Felhasználó virtuális egyenlegének minimum összege, melynek mindenkori mértéke a www.ogreco.com oldalon kerül közzétételre. 


3. Az ÁSZF hatálya, irányadó jogszabályok 

3.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed az ogreco Kft.-re, mint az ogre&co Szolgáltatás rendelkezésre bocsájtójára, valamint annak igénybevételére szerződést kötő természetes, jogi személy és személyes joga szerinti jogképes szervezet Felhasználó. 

3.2. Jelen ÁSZF az ogre&co Szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában kötött valamennyi szerződéssel együtt értelmezendő, és hatálya a Felhasználó által az ogre&co Szolgáltatás igénybevétele tárgyában kötött valamennyi szerződésre kiterjed. 

3.3. Jelen ÁSZF annak közzétételét követő első naptári naptól kezdődően, határozatlan időre hatályos, amely elektronikusan a www.ogreco.com oldalon, illetőleg papíralapon az ogreco Kft. ügyfélszolgálatán (Cím: 1132 Budapest, Váci út 44.) érhető el. 

3.4. Jelen ÁSZF módosítását az ogre&co a módosítás hatálybalépését legalább 5 (öt) naptári nappal megelőzően közzéteszi a www.ogreco.com weboldalon, továbbá papíralapon elérhetővé teszi ügyfélszolgálatán. 

3.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 


4. Az ogre&co Szolgáltatás használatának általános feltételei 

4.1. Az ogre&co Szolgáltatás igénybevételére kizárólagosan érvényesen létrejött és hatályos bérleti szerződés alapján lehetséges. A bérleti szerződés megkötésére az a személy jogosult, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el. 

4.2. Az ogre&co Szolgáltatás igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki az alábbiaknak együttesen megfelel: 

• természetes személy Felhasználó legalább AM, vagy magasabb kategóriájú, érvényes gépjárművezetői engedéllyel (maximum 4 kW teljesítményű elektromotorral felszerelt elektromos robogó vezetéséhez szükséges engedély) rendelkezik a használat teljes időtartama alatt; 

• 18. életévet betöltött természetes személy, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik a bérleti szerződés megkötésekor; 

• Magyarországon, más Európai Uniós tagállamban, Svájcban, Lichtensteinben, Norvégiában, Izlandon elfogadott, vagy olyan nemzetközi gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik (az egyes országokra érvényes gépjárművezetői engedéllyel szemben), amely lehetővé teszi a járművezetést Magyarországon; 

• a regisztráció során kért személyes adatokat megadta; 

• a Szerződést és a jelen ÁSZF-t megismerte és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el. 


5. Jogok és kötelezettségek 

5.1. Az ogre&co jogai és kötelezettségei 

5.1.1. Az ogre&co Rendszer nem köteles Mobil Alkalmazást biztosítani minden mobil eszközre. A támogatott készülékek Android és iOS operációs rendszerekkel működnek. 

5.1.2. Az ogreco Kft. fenntartja a jogot a Mobil Alkalmazás funkcióinak és tartalmának műszaki módosításaira, nem befolyásolva a Felhasználó már megkötött Szerződés rendelkezéseit. 

5.1.3. Az ogreco Kft. erőfeszítéseket tesz, hogy a Járművek műszaki állapota lehetővé tegye azok rendeltetésszerű használatát. 

5.1.4. Az ogreco Kft. kizárja felelősségét az ellenőrzési körén kívül eső, a Szerződés megkötésekor, a Bérleti Időszak kezdetekor előre nem látható körülmények által okozott károkért. Az ogreco Kft. felelőssége kizárólag a közvetlen károkra terjed ki és semmilyen esetben sem kötelezhető a következmény károk, elmaradt vagyoni előnyök megtérítésére. Továbbá az ogreco Kft. semmilyen a Felhasználó által a Jármű csomagtartójában vagy a Járművön bárhol máshol a Bérleti Időszak alatti használat során elhelyezett vagyontárgyaiban bekövetkező károkért nem tartozik felelősséggel, beleértve azon károkat is, amelyek abból erednek, hogy a Felhasználó a Jármű használatba vétele előtt nem győződött meg arról, hogy a Jármű ép, sérülésmentes és alkalmas-e az adott vagyontárgy elhelyezésére vagy sem. 

5.1.5. Az ogre&co a Mobil Alkalmazás, az ogre&co Rendszer és a www.ogreco.com weboldal technikai zavarai, az adatforgalom megszakadása, harmadik személyek általi manipulációja, a Mobil Alkalmazás, az ogre&co Rendszer és a weboldal elérhető tartalmainak hibája, hiányossága okán felmerülő bármely károkért kizárólag akkor felelős, ha azok az ogreco Kft. szándékos magatartásának eredményei. 

5.2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei 

5.2.1. A Felhasználó köteles a Járművet az irányadó jogszabályoknak megfelelően rendeltetésszerűen és a Szerződésben, ideértve a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint használni. 

5.2.2. A Felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a Jármű alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Amennyiben ezt elmulasztja vagy észleli ugyan a Jármű rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanságát, de ennek ellenére azt használja, akkor a Jármű rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanságából eredő minden kockázatot a Felhasználó viseli, és felel a Jármű rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanságából eredő valamennyi kárért. 

5.2.3. Az ÁSZF 5.2.2. pontjában foglalt kockázatviselésre és kárfelelősségre vonatkozó szabály nem alkalmazandó akkor, ha a Jármű olyan rejtett sérülés vagy hiba okán volt alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra, amelynek felismerése a Felhasználótól nem volt elvárható. 

5.2.4. A Járművet kizárólag a Felhasználó vezetheti és utast szigorúan tilos a Járművel szállítani. A Jármű vezetését nem adhatja át más személynek. Amennyiben a Felhasználó a Járművet jelen rendelkezéseket megszegve bármely arra jogosulatlan harmadik személy részére átadja, úgy a harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel, és teljes egészében köteles helytállni ezen személy helyett. A Felhasználó ugyancsak egyetemlegesen felel az átengedés folytán a Járművet jogosulatlanul vezető személy által harmadik személyek részére okozott jogsértésekért, károkért, valamint minden egyéb jogkövetkezményekért. 

5.2.5. A Felhasználó köteles a Járművet – annak rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályokra is tekintettel – a bérbevétel időpontjában fennálló, annak megfelelő, üzemképes és sérülésmentes műszaki állapotban visszaadni. A Felhasználó köteles maradéktalanul helytállni a Jármű használata során Járműben keletkezett valamennyi hibáért és sérülésért. 

5.2.6. A Jármű bérbevételétől annak visszaadásáig a Felhasználó köteles megtenni minden szükséges intézkedést az általa bérbe vett Jármű sérülésének és ellopásának megakadályozására. 

5.2.7. Amennyiben a Járműben bármilyen okból eredően sérülés, illetve meghibásodás, rongálás történt vagy egyéb okból eredően nem használható, továbbá amennyiben azt eltulajdonították, a Felhasználó köteles erről az ogreco Kft.-t az alábbi – 7/24/365-ban rendelkezésre álló – elérhetőségen haladéktalanul értesíteni: +36 1 444 9110. 

5.2.8. Amennyiben a Jármű sérülése lehetetlenné teszi a tovább haladást, a Felhasználó köteles az aktuális tartózkodási helye megadásával ennek tényét a +36 1 444 9110 telefonszámon bejelenteni. Az ogreco Kft. ilyenkor a Járművet elszállítja, amelyet a Felhasználó köteles megvárni, a Járművet a Felhasználó - azonnali orvosi ellátást igénylő személyi sérülés esetét kivéve - nem hagyhatja ott a baleset/károsodás helyszínén. A Járművet kizárólag az ogreco Kft. javíttathatja. 

5.2.9. Ha a Járművet érintő sérülés jellege indokolja (baleset, lopás, tűz, vagy más sérülés), a Felhasználó köteles értesíteni az 5.2.7. pontban meghatározottakon túlmenően ezzel egyidejűleg az esemény jellegétől függően az illetékes hatóságokat (tűzoltóság, rendőrség, szükség esetén mentőszolgálat stb.). A Felhasználó köteles az eseményt követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 órán belül írásban az info@ogreco.com e-mail címre megküldve tájékoztatni az ogreco Kft.-t az esemény részleteiről, beleértve az eljáró hatóságok által megtett intézkedésekről. 

5.2.10. A Felhasználó hibájából, illetve a Felhasználónak felróható magatartás miatt bekövetkezett baleset, illetve káresemény esetén – ideértve, ha a Felhasználó nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva használta a Járművet – a Felhasználó köteles helytállni valamennyi kárért, illetve igényért, függetlenül, hogy azt közvetlenül a Felhasználóval, vagy az ogreco Kft.-vel szemben érvényesítik. 

5.2.11. A Jármű jogszabályellenes vagy a Szerződésben, ideértve az ÁSZF-fel ellentétes használata esetén az ogreco Kft. jogosult a Felhasználóval megkötött Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, illetve az ogre&co Szolgáltatást korlátozni, melynek módját, mértékét és idejét az ogreco Kft. jogosult saját hatáskörben eldönteni. Az ogreco Kft. fenntartja magának a jogot, hogy azon Felhasználókkal, akikkel szemben a jelen pont alapján azonnali hatályú felmondással élt, a továbbiakban nem köt újabb Szerződést. 

5.2.12. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy: 

• tilos a Járművet alkohol, kábítószer, pszichotróp anyag vagy egyéb jogszabályban tiltott szer, továbbá a járművezetésre hátrányosan ható gyógyszer vagy egyéb gyógyszernek nem minősülő szer hatása alatt használni; 

• tilos a Járművet mutatványokra, bármiféle versenyre, úttesztelésre, fizetett szállítási szolgáltatásokra, illetve bármely tárgy vontatására vagy tolására használni az ogreco Kft. előzetes hozzájárulása nélkül; 

• tilos a Járművel olyan tárgyakat vagy anyagokat szállítani, amelyek állapota, mérete, formája, vagy tömege hatással lehet a közlekedésbiztonságra; 

• tilos gyúlékony, mérgező, vagy más veszélyes anyagokat szállítani; 

• tilos a Járművet a jogszabályok megszegésével használni; 

• tilos a Járművön utast szállítani; 

• tilos személyt, illetve jogszabályban tiltott módon eszközt, illetve állatot szállítani; 

• tilos a Járművet külföldre vinni; 

• tilos a Járművet a közúti forgalom szabályaival ellentétes módon használni; 

• tilos a Járművön önállóan bármely javítást, módosítást, alkatrészek cseréjét végezni. 

5.2.13. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a Jármű használata során, illetve arra tekintettel kirótt minden bírságot és hatósági eljárás során megállapított díjat, kötelezést, továbbá helytáll a hatóságok, illetve harmadik személyek által megállapított kötelezettségekért. Amennyiben a Felhasználó vitatja azok jogosságát, úgy tudomásul veszi, hogy személyesen köteles eljárni ezen eljárások során azzal, hogy az ogreco Kft. nevében nem jogosult semmilyen felelősséget elismerni, az ogreco Kft.-re nézve kötelezettséget vállalni, továbbá jognyilatkozatot tenni és eljárni. 

5.2.14. A Szolgáltatási Területen kívüli baleset vagy más esemény bekövetkezésekor a Felhasználó köteles megtéríteni a károkat, valamint a Szolgáltatási Területen kívüli használatból eredően az ogreco Kft.-nek felmerült többletköltséget, és egyéb díjakat. 

5.2.15. A Felhasználó által a nem rendeltetésszerű használatból eredően okozott egyéb igényeket, költségeket, károkat meghaladóan az ogreco Kft. a jelen ÁSZF-ben feltüntetett nettó díjakat jogosult érvényesíteni a Felhasználóval szemben. 


Totálkár/megsemmisülés 1 000 000 Ft 

A Jármű parkolása / nem megfelelő módon történő visszaadása a hatóság által kiszabható bírság + 20% kezelési költség + szállítási költség 

„Szállítási költség” 

1. A Jármű szállítási költsége a Szolgáltatási Terület határáig, amennyiben a Jármű használata a Szolgáltatási Területen kívül ér véget 6 000 Ft.

2. Jármű hatóság általi lefoglalása esetén a hatósági telephelyről történő elszállítása 6 000 Ft.

Bukósisak 40 000 Ft 

Első lámpa 15 000 Ft 

Hátsó lámpa 15 000 Ft 

Prizmák 8 000 Ft 

LCD kijelző 15 000 Ft 

Sárvédő 15 000 Ft 

Fékkarok 8 000 Ft 

Kormány 15 000 Ft 

Támasz 10 000 Ft 

Zárak 8 000 Ft 

Bukósisak tartó doboz 30 000 Ft 

Visszapillantók 8 000 Ft 

Ülés 8 000 Ft 

Gázkar 12 000 Ft 

Telefontartó 12 000 Ft 

Akkumulátor 110 000 Ft 

Agymotor 50 000 Ft 

Motor vezérlő egysége 38 000 Ft 

Első felni + abroncs 28 000 Ft 

Hátsó felni + abroncs 28 000 Ft 


5.2.16. Amennyiben Felhasználó által a nem rendeltetésszerű használatból eredően olyan károkozás történik, mely több, a fenti táblázatban nevesített alkatrészt érint, úgy az ogreco Kft. minden díjtételt összeadva jogosult érvényesíteni kárigényét. A károkozás összegéről és annak utólagosan történő, a Felhasználó bankkártyájának/hitelkártyájának terheléséről minden esetben az ogreco Kft. előzetesen tájékoztatja a Felhasználót az általa megadott elérhetőségeken. 


6. Regisztráció és a Szerződés megkötése 

6.1. A Felhasználó regisztrációja és annak pozitív visszaigazolása az ogre&co Rendszer használatának és Szerződés megkötésének kötelező feltétele. 

6.2. A regisztrációra online kerülhet sor az ogre&co Mobil Alkalmazáson keresztül, amelynek során az ott szereplő űrlap kitöltésével és a regisztráció során kapott információban foglaltak betartásával a következő adatokat szükséges megadni: 

• e-mail cím 

• keresztnév 

• vezetéknév 

• telefonszám 

• születési idő 

• gépjárművezetői engedélyt kibocsátó ország 

• gépjárművezetői engedély száma 

• gépjárművezetői engedély kategóriája 

• díjfizetéshez használt bank-, vagy hitelkártya adatai. 

6.2.1. A Mobil Applikációban való regisztráció akként történik, hogy a Felhasználónak meg kell adnia egy telefonszámot, amelyre ezt követően a Rendszer egy SMS kódot küld. Ezen SMS kód Mobil Applikációban való megadása után szükséges, hogy a Felhasználó az e-mail címét rögzítse, amely címre ezt követően a Rendszer a regisztráció megerősítése érdekében egy e-mailt küld. A regisztráció befejezésére a 6.2. pontban megjelölt további adatok megadásával, és a gépjárművezetői engedély 6.3. pontjában írt megküldésével kerül sor. 

6.3. A Felhasználói Fiók aktiválására azt követően kerül sor, hogy a Járművet használó Felhasználó gépjárművezetői engedélyének fényképe (mindkét oldal) elküldésre került a Mobil Alkalmazásban, és az adategyeztetés alapján nem merült fel akadály. Az ogreco Kft fenntartja a jogot, hogy a megadott adatokat utólag ellenőrizze, a Felhasználó jogosultságát felfüggessze, megszüntesse. 

A jogosítvány adatainak ellenőrzése nem automatikus és nem azonnali! Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feldolgozás – az ogreco Kft. ügyfélszolgálatának terheltségétől függően - akár 72 órát, vagy több időt is igénybe vehet. 

Akadálynak minősül, ha a Felhasználónak az ogre&co Rendszerben nyilvántartott lejárt tartozása van, valamint bármilyen okból korábban eltiltásra került a szerződéskötéstől, vagy ha egyéb szabálytalanság merült fel. 

6.4. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során valós adatok kerültek megadásra, illetve tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása, illetve annak gyanúja esetén is az ogreco KFt. jogosult megtagadni a szolgáltatás nyújtását. 

Az ogreco Kft. különösen felhívja a valótlan adatot megadó Felhasználó figyelmét, hogy ebben az esetben sem a kötelező gépjármű felelősség biztosítás, sem pedig a CASCO biztosítás nem nyújt fedezetet az ogreco Kft. járműveinek használata során, így mindennemű károkozásért Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti felelősséggel tartozik. 

6.5. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során bármely adatát hibásan vagy hiányosan adja meg, úgy azok javítását, illetve kiegészítését az alábbi elérhetőségeken keresztül kérheti: info@ogreco.com 

6.6. A Felhasználó a sikeres regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval jogosult a továbbiakban az ogre&co Rendszerbe belépni, illetve azt használni. A Felhasználó a regisztráció során megadott email címre megküldött PIN kóddal kezdeményezheti az ogreco Kft. járműveinek feloldását. 

6.7. A Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat (különös tekintettel a következőkre: email cím, mobiltelefonszám, fizetési adatok változása, gépjárművezetői engedély elvesztése) a Felhasználói Fiókban rögzíteni. A megadott adatok frissítésének hiányában a Szerződést az ogreco Kft. jogosult felmondani, vagy az oger&co Rendszer használatát korlátozni. 

6.8. A Szerződés megkötésére, valamint a Jármű használatára érvényes vezetői engedéllyel rendelkező olyan természetes személy jogosult, aki a Bérleti Szerződés megkötésekor segédmotoros kerékpár használatára jogosító vezetői engedéllyel rendelkezik, feltéve, hogy a Szerződésben és jelen ÁSZF-ben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tett és megfelel. 

6.9. A vezetési jogosultság elvesztése, gépjárművezetéstől való eltiltás, illetve a vezetői engedély bevonása vagy elvesztése esetén a Felhasználó a Szerződés megkötésére, illetve amennyiben jelen körülmények a Szerződés megkötését követően álltak be a Felhasználó az ogre&co Szolgáltatás igénybevételére, ideértve a Jármű vezetésére nem jogosult. A jelen bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Felhasználó teljeskörűen és maradéktalanul helytállni tartozik mind az ogreco Kft.-nek, mind pedig a harmadik személyeknek okozott károkért, valamint igényekért, ideértve a vonatkozó jogkövetkezményeket is. 

6.10. A Szerződés megkötése abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik az ogre&co Rendszerben. A Felhasználói Fiók aktív státuszú, ha a fizetési kártya adatainak megadása debit és credit opcióval történik, az egyes összegek automatikus terhelésére szolgáló fizetési formaként. 

6.11. Az ogre&co Rendszerben az alábbi bankkártya típusokkal való fizetés lehetséges: 

• Visa 

• Visa Electron 

• MasterCard 

• Maestro. 

6.12. Az ogreco Kft. nem köteles vizsgálni, hogy a Felhasználó a bankkártya tulajdonos személyével azonos-e vagy sem, illetve, hogy a bankkártya felhasználására jogszerűen került-e sor, vagy sem. Amennyiben a bankkártya tulajdonosa másra ruházza át a bankkártyát, úgy a kártyát használó harmadik személy bármely tevékenységéért, az általa okozott károkért a bankkártya tulajdonosa tartozik helytállni. A bankkártya tulajdonosa az ogreco Kft.-vel szemben nem jogosult igényt érvényesíteni. 

6.13. Jármű tényleges igénybevételéhez a Felhasználó elindítja a Mobil Alkalmazást és a képernyőn megjelenő lépéseket követve használatba veszi a Járművet. 

7. Jármű ellenőrzése és használata 

7.1. A vezetés megkezdése előtt a Felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a Jármű a forgalomban való részvételre alkalmas állapotban van. Amennyiben a Jármű nincs a forgalomban való részvételre alkalmas állapotban, illetve kétely merül fel, úgy tilos használni a Járművet. A Járművön látható sérüléseket a Felhasználó köteles a Jármű használatának megkezdése előtt jelenteni a +36 1 444 9110 telefonszámon, vagy az ogre&co Mobil Applikáció vonatkozó felületén keresztül. 

7.2. Amennyiben használatra alkalmatlan Járművet vesz használatba a Felhasználó, és a sérülést, illetve műszaki hibát nem jelzi a 7.1. pontban leírtaknak megfelelően, úgy a használatba vételtől kezdve a Felhasználó felelőssé tehető a Járműben utóbb fellelhető és ismertté vált sérülésekért, illetve műszaki hibákért. 

7.3. A Felhasználó nem végezhet javításokat vagy módosításokat a Járművön, és nem jogosult a Járműbe szerelt eszközökhöz és akkumulátorokhoz hozzányúlni, azokon bármilyen módosításokat, beállításokat, illetve átalakításokat végezni. 


8. Jármű leállítása 

8.1. A Felhasználó köteles a Járművet megfelelő és a Járműre vonatkozó magyar közúti közlekedés szabályai szerint megállítani, várakoztatni (leparkolni). 

8.2. A Járművel való parkolást a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szabályozásával összhangban kell végrehajtani, így ennek megfelelően a Járművet csak nyilvános parkolóban, illetve olyan helyen lehet leparkolni, ahol a Járműre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint azok parkolása engedélyezett. Járművel megállni – ha közúti jelzésből más nem következik – csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. Járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el vagy a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad. 

8.3. Tilos a parkolás a mozgássérültek számára fenntartott várakozóhelyeken, a konkrét várakozási időszakot jelző parkolóhelyeken, a korlátozott várakozóhelyeken, a taxik számára fenntartott várakozóhelyeken, valamint a magánhasználatú várakozóhelyeken, illetve minden olyan helyen, ahol az irányadó rendelkezések és közúti jelzések szerint tilos a parkolás. 

8.4. Amennyiben a Járművel tiltott helyen kerül megállásra, várakozásra, illetve parkolásra, úgy az ezekből eredő jogkövetkezményekért kizárólagosan a Felhasználó tartozik helytállni, az illetékes hatóságok megkeresésére az ogreco Kft. jogosult a Felhasználó adatait a megkereső hatóság részére átadni. 


9. Jármű visszaadása 

9.1. A Felhasználó köteles megfelelő módon visszaadni a Járművet. 

9.2. A Jármű visszaadása akkor minősül megfelelőnek, ha: 

• a Jármű leparkolására a magyar közúti közlekedés szabályai szerint a meghatározott Szolgáltatási Területen belül, az ogre&co Szolgáltatás igénybevétele idején a Mobil Alkalmazásban elérhető/kijelölt földrajzi területen került sor. 

• a jármű leparkolása olyan helyen történt meg, ahol az ogreco Kft. munkatársai, illetve további Felhasználói 7/24/365 módon hozzáférnek (pl. egy nem folyamatos nyitvatartási idővel rendelkező parkolóházban hagyni a járművet tilos!) 

• a mobilhálózat elérhető azon a területen, ahol a Járművet visszaadták, 

• a Jármű üzemképes 

• az ogre&co Mobil Applikáció a visszaadás tényét megerősíti, valamint az ogre&o rendszertől visszaigazoló email érkezik. 

9.3. A Bérleti Időszak a Mobil Alkalmazásban a „Lezárás” opció kiválasztásakor és a Járműnek a fent meghatározott rendelkezések szerint történő visszaadásával zárul le. 


10. Bérleti időszak 

10.1. A Jármű Felhasználó által történő használatának időtartamát a kibérelt Jármű akkumulátorának töltöttségi szintje korlátozza, melyet a Felhasználó köteles a használat előtt a Mobil Alkalmazásban ellenőrizni, továbbá a Felhasználó úti céljának elérése és Jármű használata során figyelembe venni. 

10.2. Mindaddig, amíg a Jármű akkumulátora a vezetéshez megfelelő töltöttségi szintet mutat (azaz az ogre&co applikáció szerint legalább 10% a töltöttség), a Felhasználó használhatja a Járművet vagy abbahagyhatja annak használatát. Abban az esetben, ha a Jármű akkumulátora lemerült, a Felhasználó köteles gondoskodni a Jármű a Szerződésben meghatározott feltételek szerint történő visszaadásáról (9.2. pont), ellenkező esetben az ogreco Kft. a Járműnek a nem szerződésszerű visszaadására vonatkozó jogkövetkezményeket jogosult alkalmazni a Felhasználóval szemben. 

10.3. Amennyiben a Jármű akkumulátora nem rendelkezik megfelelő és a Felhasználó által használni kívántak szerinti töltöttséggel, úgy az ogreco Kft. nem köteles kicserélni vagy feltölteni az akkumulátort a Szerződés fennállta alatt. A Felhasználó nem jogosult mechanikusan hozzáférni, kicserélni vagy feltölteni az akkumulátort. 


11. Fizetési módok és díjak 

11.1. A Jármű használatáért a Felhasználó használati díjat köteles fizetni. A használati díj mindenkor érvényes összege és a díjszámítás módja – magyar forintban, bruttó (az általános forgalmi adót is tartalmazó) módon meghatározva – kerül közzétételre a www.ogreco.com weboldalon. A használati díjjal kapcsolatos tájékoztatást Felhasználó megtalálja a kiválasztott Előfizetés leírásában (a vásárlást megelőzően), továbbá a Jármű feloldását megelőzően a Jármű adatlapján is. 

11.2. A Felhasználónak alábbi fizetési módok állnak rendelkezésére: 

• bankkártyás fizetés 

11.3. A jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi az ogreco Kft. alábbi, fizetéssel kapcsolatos eljárását: 

Felhasználó profiljához egy virtuális tárca kerül hozzárendelésre a Felhasználó profiljának létrehozásakor, mely a Felhasználó aktuális egyenlege kerül kezelésre. Az ogreco Kft. a www.ogreco.com odalom közzéteszi, hogy mekkora összegű egyenleg (minimum egyenleg alatt nem indítható automatikusan a szolgáltatás (ennek vizsgálata minden egyes szolgáltatás-indításkor megtörténik). Elégtelen nagyságú egyenleg esetén ogreco Kft. egy azonnali, a mindenkor Minimális Egyenlegként közzétett értékű tranzakciót hajt végre Felhasználó azon fizetőeszközéről, vagy bankszámlájáról, amelyet a Felhasználó a Mobil alkalmazásban a regisztrációs folyamat során meghatározott. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik ehhez elegendő pénzügyi fedezettel, akkor az ogre&co Szolgáltatás nem indítható el a Mobil Applikációban. 

Sikeres tranzakció esetén Felhasználó virtuális tárcájában 1:1 arányban jóvá íródik a tranzakció ellenértéke. A szolgáltatás ezt követően indítható. 

Első alkalommal indított szolgáltatáskor Felhasználónak az ogre&co rendszerben megnyílik egy számla, mely 24 órát követően kerül lezárásra. Ezen időszak alatt történő minden szolgáltatás-igénybevétel, illetve befizetés egy-egy külön sorban kerül feltüntetésre a megnyitott számlán. A számla a zárását követően Felhasználó számára megküldésre kerül a regisztráció során megadott email címre. Számla zárásakor Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik, ha magasabb értékben vette igénybe az ogre&co szolgáltatást mint amennyit a vizsgált időszakban befizetett, melyet ogreco Kft. jogosult automatikus tranzakció keretében levonni. 

A számla kiállítása és a fizetési tranzakció nem egyidőben történik meg. Automatikus teljesítésre a számla kiállítását követő nap 12:00-kor kerül sor, tehát az Ogreco Kft. lehetőséget biztosít Felhasználó számára, hogy a számított viteldíjakat áttekintse a pénzügyi teljesítést megelőzően. Felhasználó az esetleges kifogásait haladéktalanul, de legkésőbb az automatikus teljesítést megelőző 20. percig jelezheti az Ügyfélszolgálat +36 1 444 9110 számon történő értesítésével. 

Amennyiben a kiállított számla egyes tételei nem vitatottak, Felhasználónak lehetősége van arra, hogy manuálisan kezdeményezze a fizetési kötelezettségének rendezését. Ezt az ogre&co mobil applikációban a Profil „Egyenlegem” pontjának „Számlák” alpontjában a „Fizetés gomb” lehet megtenni. 

11.3.1. A Felhasználó döntése szerint választhat – regisztrációkor vagy később –, hogy az ogre&co Szolgáltatást adott díj ellenében határozott időre (a továbbiakban: Határozott idejű Szolgáltatás) kedvezőbb kondíciókkal, illetve határozott időre történő díj befizetése nélkül egyszeri alkalommal (továbbiakban: Alkalmi Felhasználás) kívánja igénybe venni. A Szerződés ennek figyelembevételével jön létre. 

11.3.2. A már regisztrált Felhasználó határozott idejű konstrukcióra úgy térhet át, hogy a Mobil Alkalmazásban a Felhasználói Profil „Előfizetéseim” menüpontban kiválasztja a kívánt konstrukciót és a lépéseket követve – azonnali tranzakció keretében - kifizeti a szolgáltatás díját, mellyel egyúttal elfogadja a jelen ÁSZF ide vonatkozó feltételeit is. Árképzés csak a konstrukció lejártát követően fog alkalmi felhasználásra és az ehhez tartozó árképzésre módosulni, vagyis időközi elszámolásra nincs lehetőség. 

11.3.3. Amennyiben a Felhasználó Alkalmi felhasználásos konstrukcióban kívánja használni a Szolgáltatást, úgy részére havidíj nem kerül felszámításra, viszont a Szolgáltatás percdíja az ogreco Kft. aktuális árazása alapján a határozott idejű konstrukcióénál magasabb. A határozott idejű konstrukciót igénybevevő Felhasználó kedvezményes díjszabásra jogosult. 

11.4. A Felhasználó a Mobil alkalmazásba bevitt adatok pontosságáért és fennállásáért polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel helytállni tartozik. 

11.5. Az ogreco Kft. nem dolgoz fel a fizetés teljesítésével kapcsolatos adatokat, kivéve a tranzakció számát, valamint a fizetést teljesítő személy teljes nevét. 

11.6. A Felhasználó által igénybe vett fizetőeszköz használatáért az ogreco Kft. díjat – ide nem értve a tranzakciós díjat – nem számít fel. 

11.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy mindazon díjak, melyek az ÁSZF-ben nem kerültek meghatározásra, azok külön a www.ogreco.com weboldalon találhatóak meg. 

11.8. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az ogre&co jogosult a díjakat időről időre változtatni és a Felhasználó, valamint az ogre&co között létrejött Szerződésre a Szerződés megkötésének az időpontjában mindenkor érvényes díjak az irányadók és alkalmazandók. 

11.9. A Szerződés során a jelen ÁSZF-ben és mellékletében, valamint a www.ogreco.com weboldalon meghatározott díjak kerülnek felszámításra. 

11.10. A Bérleti Díj fizetési kötelezettség, a Szerződés megkötésétől a Jármű megfelelő visszaadásának ogre&co Rendszerben történő visszaigazolásáig áll fenn. 

11.11. A Bérleti Időszak lezárását követően a Felhasználó információt kap a Jármű használatáért felszámított díjakról a Mobil Alkalmazáson keresztül, majd ezt követően elektronikus úton a vonatkozó pénzügyi bizonylat is megküldésre kerül a Felhasználó részére. 


12. Biztosítás 

12.1. Minden Jármű rendelkezik a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően harmadik személynek nem szándékosan okozott kárra érvényes, kötelező felelősségbiztosítással. A Felhasználók a Járműre vonatkozóan megkötött kötelező felelősségbiztosítás részletes szabályairól a www.ogreco.com honlapon tájékozódhatnak. A Felhasználók kijelentik, hogy jelen ÁSZF elfogadásával a mindenkor hatályos és a www.ogreco.com honlapon közzétett kötelező felelősségbiztosítás rendelkezéseit megismerték és abban foglalt rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az adott káresemény során a kötelező felelősségbiztosítás nem nyújt fedezetet valamely igény tekintetében, úgy a kötelező felelősségbiztosítás alapján nem fedezett igényért helytállnak. 

12.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kötelező felelősségbiztosítás nem fedezi a szándékos vagy súlyos gondatlan magatartásából eredően keletkezett károkat. 

12.3 Személyi Balesetbiztosítás 

A biztosítás a Szolgáltatás igénybevételének időszakára, a Jármű használata során érvényes, melynek részletes szabályairól és díjairól a www.ogreco.com honlapon tájékozódhatnak a Felhasználók. 


13. Elállás a Szerződéstől, a Szerződés megszüntetése 

13.1 A Felhasználó elállási illetve felmondási jogának gyakorlására nézve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) alkalmazandó. Amennyiben a Felhasználó elállási, illetve felmondási jogával élni kíván, úgy elállási, illetve felmondási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, személyesen vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ogre&co részére az alábbiakban megjelölt elérhetőségek valamelyikére: 

• személyes bejelentés vagy postázási cím: 1132 Budapest, Váci út 44. 

• elektronikus levélcím: info@ogreco.com 

13.2. Amennyiben a Felhasználó eláll a Szerződéstől, illetve felmondja a Szerződést, úgy az ogreco Kft. haladéktalanul visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítésre a Felhasználó által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon kerül sor, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A Felhasználót a visszatérítéssel, illetve annak módjából eredően semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés alapján már igénybe vett szolgáltatásokat, úgy ezen szolgáltatások ellenértékének a visszatérítésére az ogreco Kft. nem köteles. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendelet 29. § (1) bek. a) pontja alapján a Felhasználó nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát Szerződés tekintetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével került sor és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási, illetve felmondási jogát a Felhasználó nem jogosult gyakorolni. 

13.3. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötése a Felhasználó azon cselekményének minősül, amely alapján a Felhasználó kifejezett kérésére és beleegyezésével kerül sor a szolgáltatás egészének az ogreco Kft. által történő teljesítésére, és amely szolgáltatás teljesítése a Bérleti Időszak végéig tart, így erre tekintettel a Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási, illetve felmondási jogát. 

13.4. A Felhasználó bármikor jogosult a Szerződést megszüntetni. Amennyiben a Szerződés megszüntetésének napján a Felhasználói Tárcában 0 Ft összeget meghaladó összeg van, úgy ezen összeget vissza kell téríteni arra a bankszámlára, ahonnan az korábban átutalásra került. 


14. Panaszkezelés 

14.1. A Felhasználó panaszával vagy észrevételével írásban vagy szóban az alábbi elérhetőségeken fordulhat az ogreco Kft.-hez: 

• személyes bejelentés vagy postázási cím: 1132 Budapest, Váci út 44. 

• elektronikus levélcím: info@ogreco.com 

• telefonszám: +36 1 444 9110 

14.2. Az ogreco Kft. a személyesen, szóban előterjesztett panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát a panaszosnak adja át, míg a telefonon, szóban előterjesztett panaszról készült jegyzőkönyvet az érdemi válasszal egyidejűleg adja át a Felhasználónak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a panaszról nem szükséges jegyzőkönyvet felvenni, amennyiben a Felhasználó panaszának annak megtételével egyidejűleg helyt adnak és elintézésre kerül. 

14.3. A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: 

• panaszos neve, lakcíme, ügyféli minősége (személyesen, törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján jár el); 

• panasz előterjesztésének helye, ideje és módja; 

• panasz részletes leírása; 

• panaszos által bemutatott iratok és egyéb bizonyítékok felsorolása; 

• szóban előterjesztett panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy neve és aláírása; 

• jegyzőkönyv felvételének helye és ideje; 

• panasz egyedi azonosítószáma; 

• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz kivételével a panaszos aláírása. 

14.4. A panaszra az ogreco Kft. a panasz benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban ad érdemi választ. 

14.5. A névtelen, illetve az ismételten előterjesztett és korábban már érdemben megválaszolt panasz megválaszolására az ogreco Kft. nem köteles. 

14.6. Az ogreco Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

14.7. A panasz elutasítása esetén a panasz benyújtója a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06 1 488 2131, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulhat jogorvoslatért. 


15. Adatkezelési szabályok 

15.1. Az ogreco Kft. a Szerződés, illetve az ogre&co Szolgáltatás teljesítése érdekében olyan adatokat is kezel, amelyek természetes személyekkel kapcsolatba hozhatók, és amely által egy adott természetes személy (érintett) közvetve vagy közvetlenül azonosíthatóvá válik, illetve amely az érintettre vonatkozó következtetést tartalmaz (személyes adat). Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az abban, illetve az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint személyes adatait az ogreco Kft. kezelje. 

15.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja elsősorban a személyszállítási szolgáltatásokról 2012. évi XLI. törvény 7-8. §-nak rendelkezései, illetőleg a törvényi felhatalmazás által le nem fedett adatkezelések tekintetében az érintett hozzájárulása. 

15.3. A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges az ogre&co Rendszer használatához. A személyes adatok megadásának elmulasztása, illetve meg nem adása lehetetlenné teszi az ogre&co Rendszer használatát. 

15.4. A Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását – a jövőre nézve – bármikor visszavonhatja. 

15.5. A Felhasználó hozzájárulásával az ogreco Kft., illetve partnerei szolgáltatásainak és termékeinek ismertetése és használatának előmozdítása (közvetlen üzletszerzési célú reklámüzenetek küldése) céljából a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén reklámüzeneteket jogosult küldeni e-mail vagy SMS formájában, postai úton, illetve a Mobil Applikációban (pl. ún. push üzenetek). 

15.6. A Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását – a jövőre nézve – bármikor visszavonhatja, a közvetlen üzletszerzési célú reklámüzenetek küldéséhez, illetve az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez adott hozzájárulását a Felhasználó külön is visszavonhatja. 

15.7. Az adatkezelések tényleges időtartamát az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, de az jogszabályon alapuló adatkezelések esetén nem haladja meg az egyes jogszabályokban meghatározott időtartamot, egyéb adatkezelések esetén pedig azt az időtartamot, amelyre az érintett hozzájárulása vonatkozik. 

15.8. Az ogreco Kft., mint adatkezelő mellett a megnevezés (székhely: 1024 Budapest Ady Endre út 19; cégjegyzékszám: 01-09-334166), a Rendszer üzemeltetése és Szerződés teljesítése során adatfeldolgozóként vesz részt. A további adatfeldolgozók személyéről az ogreco Kft. az Adatvédelmi Szabályzatban és az Ügyfélszolgálaton tájékoztatja az érintetteket. 

15.9. Az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítése körében az ogreco Kft. megfelelő intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen. Az ogreco Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az ogre&co gondoskodik arról, hogy az adatbiztonsági kötelezettségeket a Szerződés teljesítésében közreműködő további adatkezelők, adatfeldolgozók is betartsák. 

15.10. Az ogre&co Rendszer használatához és a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó bankkártyás fizetési műveletek lebonyolítása érdekében a fizetési művelet teljesítéséhez szükséges adatokat az ogreco Kft. továbbítja a fizetési műveletek megvalósítását támogató pénzforgalmi szolgáltató felé. 

15.11. A személyes adatok kezelésének további részletes feltételeit az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a www.ogreco.com honlapon és elérhető az ogreco Kft. ügyfélszolgálatán. 


16. Mellékletek 


1. számú melléklet – Hozzájárulás adatkezeléshez és közvetlen megkereséshez 

2. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztató   

1. számú melléklet 

HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ ÉS KÖZVETLEN MEGKERESÉSHEZ 

Alulírott ………………………………………. (név) ………………………………….. (lakcím), mint az ogreco Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre út 19., cégjegyzékszám: 01-09-334166) által Budapesten (vagy egyéb városban) működtetett ogre&co rendszer szolgáltatásait igénybe venni kívánó személy, úgy nyilatkozom, hogy az ogreco Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési Tájékoztatójának tartalmát megismertem és megértettem. 

Felhatalmazom az ogreco Kft.-t, hogy az ogre&co szolgáltatás használata során gyűjtött személyes adataimat felhasználja arra, hogy a saját, illetve partnerei termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, személyemre szabott marketing kommunikációt küldjön email, SMS, MMS, PUSH és IN-APP értesítések útján. Tudomással bírok arról, hogy ilyen hozzájárulás hiányában az ogreco Kft. nem értesíthet engem az elérhetővé váló Ajánlatokról.   

2. számú melléklet 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Általános adatkezelési szabályok: 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-ának megfelelően az ogreco Kft. tájékoztatja az általa Budapesten (vagy egyéb városban) működtetett ogre&co Rendszeren keresztül bérlő Ügyfeleit (továbbiakban: Érintett), hogy az ogre&co Szolgáltatás igénybevétele során adatainak az ogreco Kft. általi kezelésére a www.ogreco.com honlapon elérhető és az ogreco Ügyfélszolgálatán (Cím: 1132 Budapest Váci út 44.) megtekinthető Adatvédelmi Szabályzat alapján kerül sor. 

A személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezésein alapul. 

Az adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a rendszer működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználók tájékoztatása a szolgáltatásról, annak lényeges feltételeiről, valamint az ogreco Kft. feladatának ellátásával kapcsolatos egyéb tényekről és körülményekről. 

Az adatkezelés időtartama megegyezik az ogreco Kft. által nyújtott szolgáltatás időtartamával, illetve az azzal összefüggésben keletkezett esetleges követelések érvényesíthetőségének idejével (jogvita esetén annak jogerős lezárásáig), ide nem értve a külön jogszabályokban (így a számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó előírásokat. 

Az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli. 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről a következő elérhetőségeken: 

ogreco Kft. 

Ügyfélszolgálat, valamint postacím: 

e-mail: info@ogreco.com 

telefonszám: +361 444 9110 

2. Üzletszerzési célú közvetlen megkereséssel kapcsolatos adatkezelés 

A HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ ÉS KÖZVETLEN MEGKERESÉSHEZ megnevezésű nyilatkozat elfogadásával az Érintett jóváhagyja, hogy az alábbiakban meghatározott adatait az ogreco Kft. rögzítse és tárolja, és hogy a megadott adatok alapján az Érintettet az általa megadott postai, telefonos és elektronikus elérhetőségeken közvetlen megkeresés útján az ogreco Kft. vagy partnerei ogre&co Szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményes ajánlatairól tájékoztassa. A Hozzájárulásba foglalt ezen jóváhagyás útján az Érintett elfogadja, hogy az alábbiakban meghatározott adatait az ogreco Kft. marketing célokra felhasználja. A jóváhagyás alapján az ogreco Kft. közvetlen módon megkeresheti az Érintettet üzleti ajánlataival levélben és telefonhívás, SMS üzenet, push üzenet és e-mail útján. A Hozzájárulás fenti jóváhagyásra is kiterjedő tartalommal történő elfogadásával az Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az ogreco Kft. az általa megadott és az ogre&co Szolgáltatás nyújtása során keletkező személyes adatokat közvetlen üzletszerzése céljából kezelje, és felhasználja, továbbá saját és szerződött partnerei reklámüzeneteivel felkeresse. 

Az ogreco Kft. mindaddig jogosult az Érintett adatait az üzletszerzési célú közvetlen megkereséssel kapcsolatosan kezelni, amíg az Érintett azt vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonását követően az ogreco Kft. az Érintett adatait törli és nem jogosult az Érintett részére üzletszerzési célú közvetlen megkeresést küldeni. 

Az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján az ogreco Kft.-hez került és általa ezen az alapon kezelt személyes adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelynek az érdekében az Érintett azt rendelkezésére bocsátotta, azokat az ogreco Kft. harmadik személynek nem adhatja tovább. Az ogreco Kft. köteles az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen személy részére nem adja át, illetve a tőle elvárható gondossággal köteles megakadályozni a hozzáférést illetéktelen személyek részére, továbbá köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és megakadályozni az adatok jogosulatlan felhasználását. 

Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel került figyelembe vételre az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló az 1998. évi VI. törvény rendelkezései, valamint az „Online Privacy Alliance” ajánlásai.